Dziennik księgowań

Każdy Nowoutworzony Dekret Otrzymuje Kolejny Wolny Numer .

Program ENOVA > ENOVA MODUŁ KSIĘGOWOŚĆ > Dziennik księgowań

Dziennik księgowań


Każdy nowoutworzony dekret otrzymuje kolejny wolny numer i posiada oznaczenie Bufor. Dekrety z oznaczeniem Bufor mogą być dowolnie modyfikowane (poprawiane, kasowane).

Dekret w stanie Bufor nie jest traktowany jako wpis w dzienniku księgować w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Każdy dekret wymaga zatwierdzenia czyli usunięcia oznaczenia bufor i zablokowania edycji oraz możliwości skasowania. Zatwierdzenie dekretów równoznaczne jest z przeniesieniem dekretów do Dziennika „na czysto”. Zatwierdzenie dekretów odbywa się poprzez okresowe wykonanie czynności renumeracji bufora dziennika i zbiorczego księgowania dekretów. W ślad za rozróżnieniem dwóch stanów dekretów podążają dwa tryby obliczania zestawienia obrotów i sald, zestawieo księgowych oraz zaliczek podatku dochodowego. Obliczenia każdego z tych elementów mogą odbywad się z uwzględnieniem bądź nie dekretów znajdujących się w stanie Bufor. # Dziennik ## Księgowań #

Blokowanie okresu księgowań

W sytuacji, kiedy użytkownik uznaje, że w pewnym okresie dekrety są poprawne i księgowania uzgodnione i nie chce pozwolić na ingerowanie w ten okres i jednocześnie nie chce dokumentów księgować „na czysto” powinien sterować „Dozwolonym okresem księgowania” w konfiguracji okresu obrachunkowego. Księgowanie „na czysto” jest czynnością nieodwracalną i może uniemożliwić dokonania ewentualnych drobnych poprawek wykonywanych świadomie na dekretach z wcześniejszych miesięcy. Dozwolony okres księgować ma również wpływ na edycyjność istniejących już dekretów. Dekrety, których data nie mieści się w dozwolonym okresie księgowania mają właściwość „tylko do odczytu”. # Dziennik ## Księgowań #


Zamykanie okresu obrachunkowego

Na definicji okresu obrachunkowego jest dostępna czynność Zamknij okres, która umożliwia sukcesywne np. po zakooczeniu danego miesiąca, zamykanie określonego zakresu dat w ramach okresu obrachunkowego. W parametrach tej czynność należy podać datę zamknięcia np. 31.01.2012. Po wykonaniu takiej czynności zablokowana zostanie możliwość tworzenia dekretów z datami wcześniejszymi niż wprowadzona data zamknięcia. Wykorzystując to można np. po zaksięgowaniu na czysto wszystkich dekretów z miesiąca stycznia zamknąć okres od początku okresu obrachunkowego do dnia 31.01.2012 włącznie. # Dziennik ## Księgowań #


Kontrola chronologii tworzenia nowych dekretów w buforze

Kontrola chronologii obejmuje nowo tworzone dekrety z oznaczeniem bufor i działa w ramach określonego schematu numeracji (rocznej, miesięcznej, wg dzienników cząstkowych). Kontrola wykonywana jest w odniesieniu do dekretów znajdujących się w dzienniku „na czysto”. W momencie tworzenia dekretu „na brudno” następuje sprawdzenie czy nie występuje dekret w dzienniku na czysto z datą późniejsza niż dodawany dekret. Jeżeli następuje próba dodania dekretu (także do bufora, czyli wykonania czynności „Predekretuj”) pojawia się błąd informujący, że data dekretu jest wcześniejsza niż data ostatniego dekretu w dzienniku (na czysto). # Dziennik ## Księgowań #


Dziennik księgowań

Księgowanie dekretów do dziennika księgowań „na czysto” powinno być realizowane systematycznie po zakończeniu kolejnych miesięcy. Odłożenia księgowania „na czysto” na koniec okresu obrachunkowego w sytuacji istnienia wielu tysięcy dekretów może rodzić problemy techniczne spowodowane zbyt dużą ilością dekretów do przenumerowania i zaksięgowania. Zaksięgowanie dekretów na czysto i będąca ich efektem zmiana stanu dokumentów z predekretowany na zaksięgowany realizowana jest poprzez czynność Renumeruj dziennik i księguj zbiorczo dostępną na liście Księgowość /Dziennik/Dekrety. Czynność wykonywana jest w kontekście wybranego na liście okresu obrachunkowego Analogiczna czynność dostępna jest dla dziennika Bilansu Otwarcia. W parametrach można wskazać datę ograniczającą zakres wykonywane księgowanie dekretów. Wykonanie czynności można również ograniczyć podając określony filtr symbolu numeracji dekretów. Filtrowanie może być zastosowane jeśli numeracja dekretów nie jest narastająca w skali roku lecz miesięczna. # Dziennik ## Księgowań #


Księgowanie zbiorcze

Czynność renumeruj i księguj zbiorczo zawiera w sobie dwie czynności: renumerację bufora księgowań i księgowanie zrenumerowanych dekretów. Renumeracja wykonywana jest na wszystkich dekretach z oznaczeniem Bufor występujących od początku do końca okresu obrachunkowego. Po wykonaniu renumeracji następuje księgowanie dekretów z datami nie późniejszymi niż graniczna data wskazana w parametrach czynności. W przypadku, kiedy dekrety są numerowane narastająco w ciągu roku i zostały zaksięgowane do określonej daty, a pojawi się konieczność dokonania poprawy dziennika księgowania dodatkowy dekret można dodać tylko z datą, do której dokumenty zostały zaksięgowane, np.: czynność renumeruj dziennik i księguj zbiorczo została wykonana do 2011-12-31 więc dodatkowy dekret można utworzyć tylko z datą 2011-12-31 i po jego dodaniu po raz kolejny wykonać czynność Renumeracji i księguj zbiorczo. W przypadku, kiedy dekrety są numerowane w obrębie miesiąca, dodatkowy dekret można dodać z datą końca miesiąca. # Dziennik ## Księgowań #


Księgowanie „na brudno”

W trakcie bieżącej pracy w ciągu okresu obrachunkowego do dokumentów tworzone są dekrety z oznaczeniem Bufor. Dokumenty takie mają stan oznaczony jako Predekretowany. Jeśli dokument posiada przynajmniej jeden dekret z oznaczeniem bufor, to jego stan będzie oznaczony jako Predekretowany. Jeśli dokument zawiera wszystkie dekrety „na czysto” wówczas jego stan jest oznaczony jako Zaksięgowany. Zmiana stanu dokumentu z Predekretowany na Zaksięgowany następuje po zaksięgowaniu wszystkich dekretów z tego dokumentu. Dekrety z oznaczeniem bufor, mogą być dowolnie poprawiane, zmieniane, kasowane. Kolejne dekrety w buforze księgowań nie muszą byd tworzone chronologicznie. W zakresie chronologii program kontroluje aby nowotworzone dekrety nie powstawały z datami wcześniejszymi niż dekrety istniejące w dzienniku „na czysto”. Dekrety w buforze w toku pracy mogą być w przypadkowej kolejności, ale przed ich zaksięgowaniem „na czysto” niezbędnym będzie uporządkowanie bufora księgowań. # Dziennik ## Księgowań #


Księgowanie „na czysto”

Bufor dziennika zawiera zwykle dekrety tworzone w przypadkowej kolejności, niechronologicznie z nieuporządkowaną numeracją. Często zdarzają się luki w ciągłości numeracji pozostające po usuniętych dekretach. Dekrety zapisane ostatecznie w dzienniku „na czysto” muszą być uporządkowane chronologicznie. Zatwierdzenie dekretów wymaga więc wcześniejszego uporządkowania bufora księgowań - renumeracji - i zaksięgowania wszystkich dekretów od początku okresu obrachunkowego do dnia wyznaczającego koniec pewnego okresu rozliczeo np. dzień, miesiąc, kwartał, półrocze, rok. Zaksięgowanie „na czysto” jest czynnością nieodwracalną (zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości), dlatego powinno być wykonywane, kiedy jesteśmy pewni poprawności i kompletności zapisów predekretowanych. # Dziennik ## Księgowań #