Ewidencji środków pieniężnych

Integralnym Elementem Systemu Enova Jest Ewidencja Środków .

Program ENOVA > ENOVA MODUŁ KSIĘGOWOŚĆ > Ewidencji środków pieniężnych

Ewidencji środków pieniężnych


Integralnym elementem systemu ENOVA jest Ewidencja Środków Pieniężnych, która wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, windykacje należności w firmie.

System enova został wyposażony w funkcjonalność, która odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich Operacji gospodarczych oraz dokumentów, które związane są z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami. Moduł umożliwia: wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie, sporządzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych, obsługę nieograniczonej liczby rachunków bankowych, rejestrację wpłat i wypłat bankowych nie związanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą takie jak: opłaty bankowe czy dopisane odsetki, wprowadzania przelewów w dowolnej walucie, generowanie wydruków przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów, dla pracowników, prowadzenie raportów bankowych, Bank Przyjmie, Bank Wypłaci, weryfikację na bieżąco raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie tworzenie dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany, rozrachunki z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe), dokumenty rozliczeniowe (noty odsetkowe, potwierdzenie sald, ponaglenia zapłaty, różnice kursowe, kompensaty) raporty o należnościach i zobowiązaniach (np. struktura wiekowa należności) # Ewidencji ## Środków ## Pieniężnych #

Ewidencja dokumentów rozliczeniowych

Ewidencjonowane są w prorgramie ENOVA wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenia salda, kompensaty, rozliczenia zaliczek, delegacji. # Ewidencji ## Środków ## Pieniężnych #


Zobowiązania i należności

Można zobaczyć jak wyglądają zobowiązania i należności z w różnych przekrojach. Przelewy są wystawianie z listy zobowiązania i należności. # Ewidencji ## Środków ## Pieniężnych #


Rozrachunki

Lista dokumentów (zobowiązania, należności, wpłaty, wypłaty) rozliczonych i nierozliczonych w różnych przekrojach, można tutaj parować rozrachunki, kompensować, rozliczać. # Ewidencji ## Środków ## Pieniężnych #


Dokumenty kasowe

Tworzone na podstawie kwitów KP i KW raporty kasowe. # Ewidencji ## Środków ## Pieniężnych #


Przelewy

Na podstawie listy zobowiązań ewidencjonowane są w programie ENOVA przelewy dla kontrahentów, pracowników oraz przelewy do urzędu skarbowego i ZUS-u. Z tej opcji prowadzona jest również komunikacja z systemami home-banking’u w zakresie przesyłania przelewów w formie elektronicznej. # Ewidencji ## Środków ## Pieniężnych #


Raporty

Definiowane są nagłówki raportów kasowych i nagłówki wyciągów bankowych oraz ewidencjonowane są wypłaty i wypłaty bankowe. Zadaniem opcji Ewidencja Środków Pieniężnych oprogramowania ENOVA jest ujęcie wszelkich Operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie – oznacza to, że gromadzi się tu wszystkie informacje w postaci dokumentów, czy zapisów związane ewidencją kasowo-bankową. # Ewidencji ## Środków ## Pieniężnych #