Jobs2enova

Aplikacja Studio Hr.net Umożliwia Rejestrację Kartotek Klientów, .

Jobs2enova


Aplikacja Studio HR.net umożliwia rejestrację kartotek klientów, kartotek kandydatów do pracy, kartotek kwater oraz pojazdów. W kartotekach klientów można wprowadzić dowolne informacje o kliencie, np. o przebiegu wstępnych rozmów, a także o planowanej dacie kolejnego kontaktu. Każdego dnia w godzinach porannych wysyłany jest raport informujący o planowanych kontaktach z klientem na bieżący dzień na adres e-mail użytkownika systemu.

Jobs2enova umożliwia zarejestrowanie zamówienia na określoną ilość pracowników wraz z ich zawodami oraz wymaganiami klienta co do posiadanych umiejętności oraz znajomości języków obcych. Dokument zamówienia jest ściśle powiązany z kartoteką kontrahenta systemu enova poprzez wskazanie MPK kontrahenta (na liście rozwijanej w polu MPK wyświetlany jest rejestr kontrahentów zarejestrowanych w systemie enova). Po rejestracji zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail do kierowników poszczególnych działów informująca o powstaniu nowego dokumentu wraz z informacją na jaki zawód zostało zarejestrowane zamówienie, na jaką ilość pracowników oraz na jaki przedział czasowy, co jest zielonym światłem dla innych działów, by rozpocząć poszukiwanie kandydatów do pracy oraz miejsca ich zamieszkania, podczas wykonywania pracy, by móc zrealizować zamówienie klienta na czas. W systemie jobs2enova istnieje możliwość skonfigurowania wielu różnych raportów oraz zestawień, zarówno na postawie danych z aplikacji, a także z systemu Enova, które dają możliwość dogłębnej i przejrzystej analizy danych. Raporty mogą być zdefiniowane dla wszystkich użytkowników systemu lub dedykowane np. dla kierownika działu. Raporty, zestawienia a także wydruki konfigurowane są w trakcie wdrożenia systemu pod indywidualne zapotrzebowanie klienta. # Jobs2enova #

Pracownicy

Po uruchomieniu pozycji menu KARTOTEKI / PRACOWNICY w oknie pulpitu nawigacyjnego zostają wyświetlone następujące sekcje: pracownicy, pracownicy wg statusu oraz zestawienia. W sekcji Pracownicy wg statusu wybór określonego statusu wyświetli rejestr kartotek pracowników tylko i wyłącznie z przypisanym wybranym statusem. Formatka dopisania składa się z dziewięciu zakładek: Dane ogólne, Dane szczegółowe, Dane o kandydacie, Umiejętności, Opis, Badania lekarskie, Cechy pracownika, Notatki, Załączniki. . # Jobs2enova #


Dokumenty

Pozycje szczegółowe zakładki DOKUMENTY wyświetlają na liście rozwijanej dostęp do dokumentów ofert i dokumentów zamówienia. Po wywołaniu menu DOKUMENTY / NOWE ZAMÓWIENIA pojawi się okno dopisania nowego zamówienia. Formatka dopisania składa się z pięciu zakładek: Dane ewidencyjne, Zapotrzebowanie klienta, Cechy, Notatki, Załączniki. . # Jobs2enova #


Rejestr klientów potencjalnych

Sekcja Kartoteki klientów i Klienci potencjalni wyświetla rejestr wszystkich wprowadzonych przez zalogowanego użytkownika kartotek potencjalnych klientów. W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji i podglądu kartoteki. Formatka dopisania składa się z sześciu zakładek: Dane ewidencyjne, Opis, Miejsce zatrudnienia, Cechy, Notatki, Załączniki. W pierwszej zakładce DANE EWIDENCYJNE podajemy podstawowe dane nowego klienta: w pierwszym polu należy zaznaczyć czy kartoteka ma być aktywna (pole domyślnie zaznaczone), w drugim polu Rodzaj klienta domyślnie jest wybrana wartość Potencjalny. Status klienta wybieramy z listy rozwijanej. Następnie podajemy dane klienta: nazwę skróconą, nazwę pełną, typ działalności wybieramy z listy rozwijanej, opis działalności, kod APE, ulica, kod i miejscowość, wybieramy z list rozwijanych: kraj, departament i region. A także dane do kontakt: źródło kontakt, imię, nazwisko, stanowisko, telefon, telefon komórkowy, fax, e-mail i www. . # Jobs2enova #


Rejestr klientów zaakceptowanych

Sekcja Kartoteki klientów i Klienci zaakceptowani wyświetla rejestr wszystkich wprowadzonych przez zalogowanego użytkownika kartotek zaakceptowanych klientów. Dla klientów z tego rejestru mogą być dopisywane zamówienia i zapotrzebowania na pracowników tymczasowych. # Jobs2enova #


Role (grupy uprawnień)

W programie zakres uprawnień dotyczący dostępu do kartotek, dokumentów i zestawień oraz raportów odzwierciedlają role (grupy użytkowników). Każdy użytkownik programu jest przypisany do określonej roli. Role programu: Administrator, Sprzedaż, Logistyka, Rekrutacja, Księgowość, Kadry i Płace, Zarząd. Menu główne programu wyświetlane jest w górnym panelu i zbudowane jest z ikon. Pozycje menu głównego rozwijane są przez kliknięcie przycisku (ikony) i wyborze pozycji z listy rozwijanej. Po uruchomieniu wybranej pozycji menu w oknie pulpitu nawigacyjnego zostają wyświetlone kategorie wyboru lub tabela danych. . # Jobs2enova #


Sprzedaż usług

Rola Sprzedaż - SPR zawiera następujące elementy: Kartoteki: klienci, departamenty, pracownicy (kandydaci do pracy), pracownicy agencji pracy oraz zawody, Dokumenty: oferty, zamówienia i zapotrzebowania, Informacje: raporty. Pozycje szczegółowe zakładki KARTOTEKI wyświetlają na liście rozwijanej dostęp do kartotek klientów, departamentów, pracowników (kandydatów do pracy), pracowników agencji pracy oraz zawodów, czyli konfiguracji pól dodatkowych skojarzonych z wybranym zawodem. . # Jobs2enova #


Agencja Pracy Tymczasowej

Program Studio HR.net to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. System przeznaczony jest do obsługi dowolnego przedsiębiorstwa, a w przedstawionej konfiguracji dedykowany jest dla agencji pracy tymczasowej. System w tej konfiguracji umożliwia nie tylko ewidencję kartotek klientów, kwater czy potencjalnych kandydatów do pracy, lecz także ewidencję zamówień klienta wraz z zapotrzebowaniem oraz jego realizacją, a więc dopisaniem do zapotrzebowania wytypowanych kandydatów do pracy oraz kwater w których będą mieszkali podczas trwania zawartej umowy o pracę. Program opracowany został z myślą o współpracy z systemem ERP enova w któym prowadzona jest pęłna księgowość oraz sprawy płacowo kadrowe pracowników agencji. . # Jobs2enova #