KSIĘGOWANIE „NA CZYSTO”

Program ENOVA Księgowanie „na czysto”

Księga handlowa
W module Księga Handlowa odbywa się KSIĘGOWANIE zdarzeń gospodarczych zarejestrowanych przy pomocy dokumentów w modułach Sprzedaż, Zakupy, Gospodarka magazynowa, Kasa/Bank, Rozrachunki, Środki Trwałe oraz Kadry i Płace.

Rozpoczęciem pracy w nowym roku księgowym
W programie Enova, aby rozpocząć KSIĘGOWANIE w nowym roku należy stworzyć Nowy rok obrachunkowy w konfiguracji.

Dokumenty wewnętrzne
Dokumenty Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia międzymagazynowego Mm. Ich rola polega na przesunięciu towaru, którego ewidencja jest przesunięta w czasie (KSIĘGOWANIE przez konto towar w drodze). Magazyn wydaje towar na podstawie dowodu Wm, dokument ten może generować w magazynie docelowym zapis na czarno dokument Mp. Towar zostaje wydany i po pewnym czasie zostaje dostarczony do magazynu docelowego. Wówczas można zatwierdzić dokument Mp lub wystawić taki dokument ręcznie. Zostaje wówczas zamknięty obieg dokumentów, którego efekt jest identyczny jak w przypadku standardowego dowodu Mm. Zaletą takiego zastosowania jest możliwość kontrolowania towaru w drodze i bilansowania ilości wydanych z przyjętymi. Dokumenty przychodu Px i rozchodu wewnętrznego Rx, przeznaczone do korygowania stanów magazynowych o protokoły różnic, do zmian indeksów towarowych, obrotu opakowaniami itp.

Corax - księga handlowa
Modułu programu Corax Księga Handlowa – oferuje silne wsparcie informatyczne dla działów zajmujących się prowadzeniem pełnej księgowości. Z myślą o nich powstały rozwiązania umożliwiające łatwiejszą, szybszą i efektywniejszą pracę jednej z najważniejszych komórek firmy. Moduł oferuje im całą gamę funkcjonalności oraz automatów, które ułatwiają właściwe zaKSIĘGOWANIE dokumentów, wykonanie wielu sprawozdań finansowych oraz dokonanie na czas obowiązujących rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Właścicielom firmy pozwalają dostarczyć wszelkich zestawień i raportów dotyczących sytuacji finansowej firmy. Definiowalny plan kont oparty o trzypoziomową analitykę pozwoli dopasować go do potrzeb każdej firmy. Moduł zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości.

Hermes SQL - Urlopy
Kartoteka urlopów służy do sprawdzenia stanu urlopów wypoczynkowych, rehabilitacyjnych i „NA opiekę” na bieżący dzień. Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od stażu pracowniczego (do którego wliczane są także okresy nauki). W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudnionych czy zwolnionych w ciągu roku kalendarzowego wymiar urlopu należy ustalić proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Zmiany VAT 2011
Zmiany jakie będą obowiązywały po 1 stycznia 2011 należą do dużych i trudnych, ponieważ dotyczyć będą wszystkich podmiotów gospodarczych. Wszyscy musimy się do tego wydarzenia przygotować. Nasz zespół pracuje nad odpowiednimi modyfikacjami w oprogramowaniu już od września 2010. Uważnie śledzimy prace nad projektem ustawy oraz działalność Komisji Finansów, a następnie projektujemy nowe funkcje w programie. Nie zapominamy przy tym o ergonomii naszych rozwiązań. Wiele firm zaczyna teraz przygotowania do „akcji VAT”. W ostatnim okresie, w różnych formach kontaktów Państwa z nami, coraz częstszym tematem są przygotowania programu enova do nowej gospodarczej rzeczywistości. Najczęściej powtarzane pytania to „Czy już pracujemy nową wersją?” i „NA kiedy planujemy wersje ze zmianami?”. Wiemy, że dla wielu z Państwa, szczególnie dla firm handlowych, będzie to organizacyjne i logistyczne wyzwanie. br/>br/>Prezes Soneta Sp. z o.o.br/>Robert Czuła.

Księgowanie „na czysto”
Bufor dziennika zawiera zwykle dekrety tworzone w przypadkowej kolejności, niechronologicznie z nieuporządkowaną numeracją. Często zdarzają się luki w ciągłości numeracji pozostające po usuniętych dekretach. Dekrety zapisane ostatecznie w dzienniku „na CZYSTO” muszą być uporządkowane chronologicznie. Zatwierdzenie dekretów wymaga więc wcześniejszego uporządkowania bufora księgowań - renumeracji - i zaksięgowania wszystkich dekretów od początku okresu obrachunkowego do dnia wyznaczającego koniec pewnego okresu rozliczeo np. dzień, miesiąc, kwartał, półrocze, rok. Zaksięgowanie „na CZYSTO” jest czynnością nieodwracalną (zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości), dlatego powinno być wykonywane, kiedy jesteśmy pewni poprawności i kompletności zapisów predekretowanych.

Księgowanie „na brudno”
W trakcie bieżącej pracy w ciągu okresu obrachunkowego do dokumentów tworzone są dekrety z oznaczeniem Bufor. Dokumenty takie mają stan oznaczony jako Predekretowany. Jeśli dokument posiada przynajmniej jeden dekret z oznaczeniem bufor, to jego stan będzie oznaczony jako Predekretowany. Jeśli dokument zawiera wszystkie dekrety „na CZYSTO” wówczas jego stan jest oznaczony jako Zaksięgowany. Zmiana stanu dokumentu z Predekretowany na Zaksięgowany następuje po zaksięgowaniu wszystkich dekretów z tego dokumentu. Dekrety z oznaczeniem bufor, mogą być dowolnie poprawiane, zmieniane, kasowane. Kolejne dekrety w buforze księgowań nie muszą byd tworzone chronologicznie. W zakresie chronologii program kontroluje aby nowotworzone dekrety nie powstawały z datami wcześniejszymi niż dekrety istniejące w dzienniku „na CZYSTO”. Dekrety w buforze w toku pracy mogą być w przypadkowej kolejności, ale przed ich zaksięgowaniem „na CZYSTO” niezbędnym będzie uporządkowanie bufora księgowań.

Księgowanie „na czysto”
Bufor dziennika zawiera zwykle dekrety tworzone w przypadkowej kolejności, niechronologicznie z nieuporządkowaną numeracją. Często zdarzają się luki w ciągłości numeracji pozostające po usuniętych dekretach. Dekrety zapisane ostatecznie w dzienniku „na czysto” muszą być uporządkowane chronologicznie. Zatwierdzenie dekretów wymaga więc wcześniejszego uporządkowania bufora księgowań - renumeracji - i zaksięgowania wszystkich dekretów od początku okresu obrachunkowego do dnia wyznaczającego koniec pewnego okresu rozliczeo np. dzień, miesiąc, kwartał, półrocze, rok. ZaKSIĘGOWANIE „NA CZYSTO” jest czynnością nieodwracalną (zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości), dlatego powinno być wykonywane, kiedy jesteśmy pewni poprawności i kompletności zapisów predekretowanych.

Blokowanie okresu księgowań
W sytuacji, kiedy użytkownik uznaje, że w pewnym okresie dekrety są poprawne i księgowania uzgodnione i nie chce pozwolić na ingerowanie w ten okres i jednocześnie nie chce dokumentów księgować „na czysto” powinien sterować „Dozwolonym okresem księgowania” w konfiguracji okresu obrachunkowego. KSIĘGOWANIE „NA CZYSTO” jest czynnością nieodwracalną i może uniemożliwić dokonania ewentualnych drobnych poprawek wykonywanych świadomie na dekretach z wcześniejszych miesięcy. Dozwolony okres księgować ma również wpływ na edycyjność istniejących już dekretów. Dekrety, których data nie mieści się w dozwolonym okresie księgowania mają właściwość „tylko do odczytu”.


 • Wdrożenie CRM
  program CRM SQL -

 • Program CMMS.net
  program utrzymanie ruchu -

 • Program do wypożyczalni
  program gospodarka narzędziami - Program przeznaczony jest do wspierania pracowników magazynu i wypożyczalni. Za pomocą programu rejestruje się wszystkie operacje i czynności związane z gospodarką magazynową, wypożyczalnią oraz ewidencją środków trwałych i wyposażenia.

 • Systemy IT
  program reklamacje - Platforma Microsoft .Net oferuje prefabrykowaną infrastrukturę do pokonywania typowych problemów związanych z oprogramowaniem internetowym

 • wdrożenie systemu enova
  Głównym przedmiotem działalności naszej firmy jest tworzenie oprogramowania dla firm oraz wdrażanie systemów klasy ERP - a w szczególności ENOVA firmy Soneta z Krakowa. -

Wersja Demo

  Dane kontaktowe

  SoftwareStudio
  SoftwareStudio Sp. z o.o.
  60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

  53 33 22 626

  kontakt@softwarestudio.com.pl