KSIĘGOWANIE „NA BRUDNO”

Program ENOVA księgowanie „na brudno”

Księga handlowa
W module Księga Handlowa odbywa się KSIĘGOWANIE zdarzeń gospodarczych zarejestrowanych przy pomocy dokumentów w modułach Sprzedaż, Zakupy, Gospodarka magazynowa, Kasa/Bank, Rozrachunki, Środki Trwałe oraz Kadry i Płace.

Rozpoczęciem pracy w nowym roku księgowym
W programie Enova, aby rozpocząć KSIĘGOWANIE w nowym roku należy stworzyć Nowy rok obrachunkowy w konfiguracji.

Dokumenty wewnętrzne
Dokumenty Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia międzymagazynowego Mm. Ich rola polega na przesunięciu towaru, którego ewidencja jest przesunięta w czasie (KSIĘGOWANIE przez konto towar w drodze). Magazyn wydaje towar na podstawie dowodu Wm, dokument ten może generować w magazynie docelowym zapis na czarno dokument Mp. Towar zostaje wydany i po pewnym czasie zostaje dostarczony do magazynu docelowego. Wówczas można zatwierdzić dokument Mp lub wystawić taki dokument ręcznie. Zostaje wówczas zamknięty obieg dokumentów, którego efekt jest identyczny jak w przypadku standardowego dowodu Mm. Zaletą takiego zastosowania jest możliwość kontrolowania towaru w drodze i bilansowania ilości wydanych z przyjętymi. Dokumenty przychodu Px i rozchodu wewnętrznego Rx, przeznaczone do korygowania stanów magazynowych o protokoły różnic, do zmian indeksów towarowych, obrotu opakowaniami itp.

Corax - księga handlowa
Modułu programu Corax Księga Handlowa – oferuje silne wsparcie informatyczne dla działów zajmujących się prowadzeniem pełnej księgowości. Z myślą o nich powstały rozwiązania umożliwiające łatwiejszą, szybszą i efektywniejszą pracę jednej z najważniejszych komórek firmy. Moduł oferuje im całą gamę funkcjonalności oraz automatów, które ułatwiają właściwe zaKSIĘGOWANIE dokumentów, wykonanie wielu sprawozdań finansowych oraz dokonanie na czas obowiązujących rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Właścicielom firmy pozwalają dostarczyć wszelkich zestawień i raportów dotyczących sytuacji finansowej firmy. Definiowalny plan kont oparty o trzypoziomową analitykę pozwoli dopasować go do potrzeb każdej firmy. Moduł zgodny z przepisami Ustawy o Rachunkowości.

Hermes SQL - Urlopy
Kartoteka urlopów służy do sprawdzenia stanu urlopów wypoczynkowych, rehabilitacyjnych i „NA opiekę” na bieżący dzień. Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od stażu pracowniczego (do którego wliczane są także okresy nauki). W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudnionych czy zwolnionych w ciągu roku kalendarzowego wymiar urlopu należy ustalić proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Zmiany VAT 2011
Zmiany jakie będą obowiązywały po 1 stycznia 2011 należą do dużych i trudnych, ponieważ dotyczyć będą wszystkich podmiotów gospodarczych. Wszyscy musimy się do tego wydarzenia przygotować. Nasz zespół pracuje nad odpowiednimi modyfikacjami w oprogramowaniu już od września 2010. Uważnie śledzimy prace nad projektem ustawy oraz działalność Komisji Finansów, a następnie projektujemy nowe funkcje w programie. Nie zapominamy przy tym o ergonomii naszych rozwiązań. Wiele firm zaczyna teraz przygotowania do „akcji VAT”. W ostatnim okresie, w różnych formach kontaktów Państwa z nami, coraz częstszym tematem są przygotowania programu enova do nowej gospodarczej rzeczywistości. Najczęściej powtarzane pytania to „Czy już pracujemy nową wersją?” i „NA kiedy planujemy wersje ze zmianami?”. Wiemy, że dla wielu z Państwa, szczególnie dla firm handlowych, będzie to organizacyjne i logistyczne wyzwanie. br/>br/>Prezes Soneta Sp. z o.o.br/>Robert Czuła.

Księgowanie „na brudno”
W trakcie bieżącej pracy w ciągu okresu obrachunkowego do dokumentów tworzone są dekrety z oznaczeniem Bufor. Dokumenty takie mają stan oznaczony jako Predekretowany. Jeśli dokument posiada przynajmniej jeden dekret z oznaczeniem bufor, to jego stan będzie oznaczony jako Predekretowany. Jeśli dokument zawiera wszystkie dekrety „na czysto” wówczas jego stan jest oznaczony jako Zaksięgowany. Zmiana stanu dokumentu z Predekretowany na Zaksięgowany następuje po zaksięgowaniu wszystkich dekretów z tego dokumentu. Dekrety z oznaczeniem bufor, mogą być dowolnie poprawiane, zmieniane, kasowane. Kolejne dekrety w buforze księgowań nie muszą byd tworzone chronologicznie. W zakresie chronologii program kontroluje aby nowotworzone dekrety nie powstawały z datami wcześniejszymi niż dekrety istniejące w dzienniku „na czysto”. Dekrety w buforze w toku pracy mogą być w przypadkowej kolejności, ale przed ich zaksięgowaniem „na czysto” niezbędnym będzie uporządkowanie bufora księgowań.

Kontrola chronologii tworzenia nowych dekretów w buforze
Kontrola chronologii obejmuje nowo tworzone dekrety z oznaczeniem bufor i działa w ramach określonego schematu numeracji (rocznej, miesięcznej, wg dzienników cząstkowych). Kontrola wykonywana jest w odniesieniu do dekretów znajdujących się w dzienniku „na czysto”. W momencie tworzenia dekretu „na BRUDNO” następuje sprawdzenie czy nie występuje dekret w dzienniku na czysto z datą późniejsza niż dodawany dekret. Jeżeli następuje próba dodania dekretu (także do bufora, czyli wykonania czynności „Predekretuj”) pojawia się błąd informujący, że data dekretu jest wcześniejsza niż data ostatniego dekretu w dzienniku (na czysto).

Księgowanie „na brudno”
W trakcie bieżącej pracy w ciągu okresu obrachunkowego do dokumentów tworzone są dekrety z oznaczeniem Bufor. Dokumenty takie mają stan oznaczony jako Predekretowany. Jeśli dokument posiada przynajmniej jeden dekret z oznaczeniem bufor, to jego stan będzie oznaczony jako Predekretowany. Jeśli dokument zawiera wszystkie dekrety „na czysto” wówczas jego stan jest oznaczony jako Zaksięgowany. Zmiana stanu dokumentu z Predekretowany na Zaksięgowany następuje po zaksięgowaniu wszystkich dekretów z tego dokumentu. Dekrety z oznaczeniem bufor, mogą być dowolnie poprawiane, zmieniane, kasowane. Kolejne dekrety w buforze księgowań nie muszą byd tworzone chronologicznie. W zakresie chronologii program kontroluje aby nowotworzone dekrety nie powstawały z datami wcześniejszymi niż dekrety istniejące w dzienniku „na czysto”. Dekrety w buforze w toku pracy mogą być w przypadkowej kolejności, ale przed ich zaksięgowaniem „na czysto” niezbędnym będzie uporządkowanie bufora księgowań.


 • Integracja systemów informatycznych
  program CRM SQL - Integracja systemowa jest rozumiana jako taka integracja, która dotyczy komunikacji między systemami, tj. połączenia i wymiany danych za pomocą sieci komputerowych i protokołów komunikacyjnych.

 • Program magazynowy
  Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów magazynowych jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, a w szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz radiowych terminali mobilnych. Oferowany program magazynowy Studio Magazyn WMS.net to zaawansowane technologicznie i rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie. - Zastosowanie PROGRAMU MAGAZYNOWEGO w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej palety.

 • Programy Windows
  Użycie technologii Microsoft do tworzenia rozwiązań dla magazynu jest zasadne, kiedy weźmie się pod uwagę pozycję firmy Microsoft na rynku MSP. Większość użytkowników komputerów korzysta właśnie z oprogramowania systemowego tej firmy. - Wykorzystywanie standardowych programów do codziennych obowiązków jest często niewystarczające, dlatego prawie każdy wspomaga swoją pracę uniwersalnymi narzędziami np. arkuszami kalkulacyjnymi MS Excel.

 • Magazyn wysokiego składowania
  Większość nowoczesnych programów magazynowych jest integrowana z systemami klasy ERP lub MRPII. Oczywiście taki program do zarządzania magazynem może działać samodzielnie i jest wtedy w pełni wystarczalny. Integracja oprogramowania magazynowego z wewnętrznym systemem ERP firm może jednak poszczerzyć go o dodatkowe funkcjonalności i polepszyć przepływ informacji z magazynu do innych systemów informatycznych w firmie. - Oprogramowanie w ofercie SoftwareStudio wykorzystuje rozwiązania firmy Microsoft, dlatego powinny być spełnione wymagania i zalecenia podawane przez firmę Microsoft dla aplikacji IIS Server + SQL Server.

 • Systemy IT
  program reklamacje - Platforma Microsoft .Net oferuje prefabrykowaną infrastrukturę do pokonywania typowych problemów związanych z oprogramowaniem internetowym

Wersja Demo

  Dane kontaktowe

  SoftwareStudio
  SoftwareStudio Sp. z o.o.
  60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

  53 33 22 626

  kontakt@softwarestudio.com.pl